Tour Crucero a Galápagos, Quito, Otavalo y Ruta Chaski